Quạt trần mini 3 cánh

Quạt trần mini 3 cánh là dòng quạt phổ biến nhất của Hillter với 4 loại sản phẩm bao gồm: HD70 (70cm), HD90 (90cm), HD105 (1.05m) và HD120 (1.2m)

Scroll to Top